Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109., poz. 719 z późn. zm.) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów są zobowiązani do zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Wymóg opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3;
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Jako JDPrevention oferujemy państwu opracowanie profesjonalnej dokumentacji, która zgodnie z treścią Rozporządzenia MSWiA zawiera:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Zajmujemy się również okresową aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Aktualizacje Instrukcji powinny być przeprowadzane raz na 2 lata, a także po takich zmianach w obiekcie, które miały wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Opracowana dokumentacja opisowa i rysunkowa przechowywana będzie w archiwum elektronicznym naszej firmy co pozwoli na jej sprawną aktualizację.

 

Zainteresowała cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci do spraw ochrony przeciwpożarowej czekają, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Skontaktuj się za Nami poprzez formularz lub telefonicznie!